Успјех и владање ученика на крају I класификационог периода

Графичко-статистички приказ успјеха и владања ученика на крају првог класификационог периода школске 2020/21. године.   табеларни приказ.