Biblioteka

Školska biblioteka Gimnazije «Tanasije Pejatović» raspolaže fondom od preko 22000 jedinica monografske građe i oko 1000 jedinica serijskih publikacija i izvjestan broj elektronskih zapisa, CD i slično. Biblioteka raspolaže prostorom od 144,6 m2 koji obuhvata i čitaonički prostor sa 50 čitalačkih mjesta.

Biblioteka ima preko 650 članova: 613 učenika, nastavno osoblje i zaposleni u ustanovi.

Fond je raspoređen prema UDK sistemu, najveći dio fonda čini beletristika, prvenstveno školska lektira, ali i nezanemarljiv broj jedinica stručne građe koji je prema standardima namijenjen korišćenju u prostoru čitaonice. Fond beletristike se izdaje, dok fondom stručne literature i jedinicama referalne zbirke nastojimo da zadovoljimo potrebe samostalnog i grupnog istraživačkog rada učenika kao i nastavnog kadra.

Biblioteka raspolaže jednim kompjuterom i štampačem. Ima stalno dostupan internet, što omogućuje i učenicima i bibliotekaru dobru informisanost, kako o konkretnim činjenicama, tako i o izvorima i dostupnosti tih izvopa. (COBISS-on line).

Radno vrijeme biblioteke prilagođeno je učenicima i nastavnom programu i rasporedu. Biblioteka radi od 7,00 do 15,00 časova, s tim što je za rad sa korisnicima predviđen period od 8,00 do 14,00 časova, a ostatak radnog vremena za ostale poslove bibliotekara, organizacija nabavke, stručna obrada, publikacija itd.

Iz dosadašnjeg rada biblioteke primjećeno je izuzetno interesovanje učenika za korišćenje fonda i prostorija biblioteke, a promjene u nastavnom programu velikim djelom upućuju učenike na samostalan istraživački rad, tako da biblioteka, pored svoje osnovne funkcije zadovoljava čitalačke potrebe svojih korisnika, predstavlja i svojevrstan istraživački centar u okviru škole.

Biblioteka ima zaposlenu jednu bibliotekarku s punim radnim vremenom, s visokom stručnom spremom, filološki fakultet, bibliotekar-informatičar, položenim stručnim bibliotekarskim ispitom i sa dvije godine radnog iskustva u struci. Bibliotekarka je Ljuba Čepić.

Biblioteka Gimnazije „Tanasije Pejatović“broji preko 20 000 naslova i radi u sklopu čitaonice sa 50 čitalačkih mjesta. Tokom 2015.godine nabavljeno je preko 500 naslova od čega bih izdvojila naslove koji su najdeficitarniji u obaveznoj školskoj lektiri, s tim što se naročita pažnja obraća na one knjige koje predstavljaju obavezan maturski standard.Takođe, treba pomenuti da se fond biblioteke popunjava i sa popularnom beletristikom, kao i raznovrsnim rječnicima, enciklopedijama, priručnicima za profesore i učenike i drugim sadržajima.Tu ne treba zaboraviti ni poklonjene knjige od kojih je najznačajniji poklon od Univerziteta Crne gore,od 300 knjiga iz najrazličitijih oblasti nauke i znanja (biologija,fizika,hemija,matematika,jezik),i poklon od Dobrila Aranitovića.Svakako treba pomenuti i stalnog donatora knjiga profesora Radivoja Filipovića iz Beograda.

Zainteresovanost učenika za biblioteku i čitanje je veliko od to toga da učenici najviše traže obaveznu školsku lektiru i literaturu iz pojedenih predmeta, pa do toga da provode u čitaonici dosta vremena učeći, istražujući i pripremajući se za razna takmičenja. Ove školske godine u biblioteci su održava takmičenja, radionice, seminari, takođe je i Ministar prosvjete Predrag Bošković posjetio biblioteku, a u biblioteci je bila postavljena i izložba posvećena istaknutom naučniku Milutinu Milankoviću.

U biblioteci je održana i radionica Medijska i informaciona pismenost kroz mrežu biblioteka koja je realizovana u okviru UNESKO programa. Nosilac projekta je bila NBCG „Đurđe Crnojević“ a partneri u njegovoj realizaciji su bili Ministarstvo prosvjete Crne Gore, Ministarstvo kulture, Ministarstvo za informaciono društvo i telekomunikacije i Zavod za školstvo. Tokom novembra i decembra 2015. godine održano je 10 lokalnih radionica sa 171 polaznikom. Radionice su vodili školski bibliotekari i bibliotekari iz gradskih biblioteka a većina ih je realizovana u školskim bibliotekama a jedna od njih je bila i biblioteka naše Gimnazije. To je prvi put da se školskim bibliotekarima nudi edukacija u okviru akreditovanih programa obuke namijenjenih prije svega bibliotekarima.

Takođe treba pomenuti da je naša Gimnazija nosilac projekta za inkluziju a u okviru toga je i naša školska biblioteka učesnica tog projekta pa je biblioteka dobila pomoćnog bibliotekara u okviru inkluzije.