ПОВРАТАК НА НОВИ САЈТ

Pristupnica

  На основу чл. 9. и 11. Закона о невладиним организацијама (Службени лист рег. бр. 27/99 и 9/2002 и 30/2002) Скупштина оснивача невладиног удружења ђака Гимназије "Танасије Пејатовић" у Пљевљима, на сједници одржаној 20.3.2007. године у Пљевљима донијела је

СТАТУТ

УДРУЖЕЊА ЂАКА ГИМНАЗИЈЕ "ТАНАСИЈЕ ПЕЈАТОВИЋ" ПЉЕВЉА

Члан 1

Дефиниција

    У дружења ђака Гимназије "Танасије Пејатовић" из Пљеваља (у даљем тексту Друштво) је удружење грађана основано ради остваривања заједничких циљева слободно и добровољно организованох грађана у складу са Уставом, важећим законским прописима и овим Статутом.

Члан 2

Назив и сједиште

   Назив удружења грађана је: УДРУЖЕЊЕ ЂАКА ПЉЕВАЉСКЕ ГИМНАЗИЈЕ. Сједиште је у Пљевљима, улица Тршова, број 27. Друштво обавља дјелатност на територији Црне Горе.

Члан 3

Правни субјективитет Друштва

   Друштво је правно лице са правним обавезама и одговорностима утврђеним Уставом, законским прописима и овим Статутом.

Члан 4

Печат и штамбиљ

   Друштво има свој печат на коме је уписан текст: УДРУЖЕЊЕ ЂАКА ПЉЕВАЉСКЕ ГИМНАЗИЈЕ. Текст Печата исписан је српским језиком ћириличним писмом. Друштво има штамбиљ правоугаоног облика. Управни одбор ће својом одлуком одредити форму и облик штамбиља, лога и осталих елемената визуелног идентитета.

Члан 5

   Друштво је основано као удружење бивших и садашњих ђака, професора, запослених и пријатеља Пљеваљске гимназије и Пљеваља окупљених око следећих циљева:

 • његовање традиције и одржавање веза са Пљеваљском гимназијом,
 • обезбјеђивање финансијских и материјалних средстава у циљу побољшања услова за рад Пљеваљске гимназије и постизања најбољих резултата ученика и пофесора гимназије,
 • обезбјеђивање могућности за бивше и садашње ђаке, запослене, и пријатеље Пљеваљске гимназије да се састају и артикулишу улогу и правац развоја Пљеваљске гимназије,
 • унапријеђивање реномеа Пљеваљске гимназије у локалној и другим срединама кроз програме Друштва,
 • стварање могућности за бивше ђаке, професоре, запослене и пријатеље да остану повезани са Пљеваљском гимназијом и да служе Гимназији,
 • допринос континуираном образовању, интелектуалном обогаћивању, професионалном развоју кроз форуме континуираног образовања и развоја и организовање стручних предавања од стране истакнутих научних и јавних радника са одређеном тематском садржином,
 • допринос социјализацији и одржавању контаката између чланова Друштва
 • допринос сарадњи са другим, сличним удружењима широм свијета.

Члан 6

Дјелатност

   Ради остваривања циљева Друштво нарочито:

 1. ангажује првенствено своје чланове, али и стручне спољне сараднике на организацији и реализацији програма и пројеката ради испуњавања циљева Друштва,
 2. иступа у јавности у намјери пропагирања својих циљева,
 3. организује самостално или у заједници са другим организацијама, домаће и међународне конференције, јавне трибине, округле столове, семинаре, савјетовање, предавања, концерте и друге облике стручног и јавног рада,
 4. организује савјетодавне службе из редова својих чланова и спољних сарадника,
 5. обљављује брошуре.

Члан 7

Чланство

   Чланове Друштва чине његови оснивачи и лица која су својство чланства стекла након уписа Удружења у регистар.
    Чланство у друштву отворено је за бивше и садашње ђаке и професоре, запослене и пријатеље Пљеваљске гимназије.
   Статус члана се стиче по одлуци Управног одбора Друштва.
   Управни одбор ријешава о пријему кандидата у чланство Друштва на основу молбе, која је праћена изјавом о прихватању Статута Удружења.
   Одлуку о пријему нових чланова доноси Управни одбор већином гласова присутних чланова.
   Управни одбор може већином гласова донијети одлуку о почасном чланству лицима која својим интегритетом и дјеловањем могу допринијети развоју и реализацији циљева и интереса Друштва, његових чланова и Пљеваљске гимназије.
   Управни одбор може већином гласова донијети одлуку о условима и појединачном чланству у статусу добротвора и великог добровора лицима која својим финансијским или другим материјалним прилозима значајно утичу на и помажу рад Пљеваљске гимназије и Друштва.
   Поступање чланова не смије бити у супротности са циљевима усвојеним овим Статутом, не смије на било који начин ометати њихову реализацију, нити штетити угледу Друштва.
   Чланство престаје смрћу, иступањем члана или искључењем о чему одлуку доноси Управни одбор пошто утврди да понашање члана има обиљежја наведена у предходном ставу.
   На одлуку Управног одбора из предходног става могуће је поднијети жалбу у року од 15 дана Скупштини Друштва, а одлука Скупштине је коначна и обавезујућа.

Члан 8

Права и обавезе чланова

   Члан има право да:

 1. равноправно и са другим члановима учествује у формулисању и остваривању циљева Друштва,
 2. непосредно учествује у одлучивању на Скупштини, као и да посредно учествује у одлучивању преко органа Друштва,
 3. бира и буде биран у органе Друштва,
 4. буде благовремено и потпуно информисан о раду и активностима Друштва.

   Члан је дужан да:

 1. активно доприноси остварењу циљева Друштва,
 2. учествује, у складу са интересовањем, у активностима Друштва,
 3. плаћа чланарину,
 4. обавља друге послове које му повјери Управни одбор.

Члан 9

Органи

   Органи Друштва су Скупштина, Управни одбор, Надзорни одбор, Генерални секретар и помоћни органи.

Члан 10

Скупштина

   Скуштину Друштва чине сви његови чланови. Скупштина се редовно састаје једном у календарској години. Ванредна сједница Скупштине може се сазвати на предлог Управног одбора, као и на иницијативу најмање једне трећине чланства.

Члан 11

Дјелокруг Скупштине

   Скупштина:

 1. доноси план и програм о раду,
 2. усваја Статут као и измјене и допуне Статута,
 3. разматра и усваја, најмање једном у календарској години, извјештај Управног одбора и извјештај Надзорног одбора,
 4. разматра и усваја финансијски план и извјештај,
 5. бира и разријешава чланове Управног одбора,
 6. бира и разријешава чланове Надзорног одбора,
 7. бира и разријешава Генералног секретара,
 8. доноси одлуку о приступању међународним организацијама,
 9. доноси пословник о свом раду,
 10. одлучује о другим питањима.

Члан 12

Одлучивање Скупштине

   Скупштина пуноправно одлучује ако је присутна најмање једна половина чланства. Ако није присутна половина чланства, одмах се приступа сазивању нове Скупштине која може пуноправно одлучивати са присутним бројем чланова, чак иако је он испод половине укупног чланства. Скупштина одлучује већином гласова присутних чланова. За одлуку о измјенама и допунама Статута потребна је двотрећинска већина гласова присутних чланова.

Члан 13

Управни одбор

   Управни одбор је извршни орган Друштва, који се стара о спровођењу циљева Друштва.
   Управни одбор има (седам) 7 чланова које бира и разријешава Скупштина.
   Управни одбор из редова својих чланова бира: предсједника и једног потпредједника.
   Генерални секретар Друштва је по функцији члан Управног одбора и улази у број чланова Управног одбора из става 2.
   Предсједник Управног одбора представља и заступа Друштво и има права и дужности финансијског налогодавца.
   Предсједник Друштва овлашћен је да у одсуству предсједника Управног одбора, заступа Друштво и потписује сва документа у име Друштва.
   Мандат чланова Управног одбора је 4 године и могу се поново бирати на исту функцију.
   Управни одбор може оснивати помоћне органе и савјетодавна тијела која му могу помагати у извршавању надлежности из његовог дјелокруга.

Члан 14

Дјелокруг Управног одбора

   Управни одбор:

 1. руководи радом Друштва између двије сједнице Скупштине и доноси одлуке ради остваривања циљева Друштва,
 2. организује редовно обављање дјелатности Друштва,
 3. повјерава посебне послове појединим члановима,
 4. доноси одлуке које се односе на финансијско пословање друштва,
 5. одлучује о покретању поступка за измјене и допуне Статута, сопственом иницијативом или на предлиг најмање 5 чланова Друштва и припремја предлог измјена и допуна који подноси Скупштини на усвајање,
 6. доноси Пословник о свом раду,
 7. оснива помоћне органе у складу са потребама
 8. одлучује о другим питањима.

Члан 15

Одлучивање Управног одбора

   Управни одбор пуноправно одлучује ако су присутна најмање 4 члана а одлуке доноси већином гласова присутних чланова.

Члан 16

Надзорни одбор

   Надзорни одбор контролише финансијско пословање Друштва и о уоченим неправилностима без одлагања обавјештава Управни одбор. Надзорни одбор има 3 члана које бира Скупштина. Мандат чланова Надзорног одбора траје 4 године и они могу бити поново бирани. Надзорни одбор подноси извјештај на свакој сједници Скупштине.

Члан 17

Обављање стручно-административних послова

   Генерални секретар Друштва обавља стручно-административне послове, које му повјери Управни одбор. Генералног секретара бира Скупштина Друштва. Мандат Генералног секретара је 4 године и може се поново бирати на исту функцију. Генерални секретар је по службеној дужности члан Управног одбора. Обављање стручних, финансијских, правних и административних послова, Управни одбор може повјерити стално или повремено ангажованим професионалним лицима или стручној служби других организација, заједница и удружења.

Члан 18

Помоћни органи

   Помоћни орган Друштва је Инострани одбор. Инострани одбор чине сви чланови Друштва који живе и раде у иностранству и он је у свом дјеловању аутономан и независан. Скупштина може својом одлуком оснивати и друге помоћне органе Друштва, а може оснивати струковне (професионалне) секције од интереса за чланове Друштва.

Члан 19

Чланарина

   Висину чланарине утврђује Управни одбор.

Члан 20

Јавност рада

   Рад Друштва је јаван. Управни одбор се стара о редовном обавјештавању чланства и јавности о раду и активностима Друштва. Јаност у раду органа Друштва изузетно може бити ограничена уколико то захтјевају интереси чувања пословне тајне. Одлука о искључењу јавности доноси се већином гласова присутних чланова датог органа.

Члан 21

Сарадња са другим невладиним организацијама

   Ради остваривања својих циљева Друштво успоставља контакте и сарађује са другим сличним удружењима, струковним организацијама у земљи и иностранству. Друштво може приступити међународним удружењима и другим струковним организацијама који имају сличне циљеве. Приступање међународним организацијама региструје се код надлежног државног органа, у року од 30 дана, у складу са законом.

Члан 22

Средства

   Друштво прибавља средства од чланарине, донација, конкурисањем пројеката код државних органа, фондација и међународних организација и институција и из других извора у складу са законом.

Члан 23

Престанак

   Друштво престаје са радом одлуком Скупштине, када престану услови за остваривање циљева удружења, као и другим случајевима предвиђеним законом. У случају престанка рада имовина Друштава биће пренијета на Гимназију "Танасије Пејатовић" Пљевља ради подршке и стипендирања најдаровитијих ђака.

Члан 24

Ступање на снагу Статута

   Овај Статут ступа на снагу даном усвајања од стране Оснивачке скупштине Друштва, а примјењиваће се од дана уписа у регистар надлежног органа.

 

Предсједавајући Оснивачке скупштине: Др Радисав Џуверовић

Предсједник Удружења: Драган Зуковић

                                      Pristupnica                 


Gimnazija Tanasije
Pejatovic Pljevlja
Gimnazija Tanasije
Pejatovic Pljevlja
Pljevaljska
Gimnazija
Гимназија Танасије
Пејатовић Пљевља
Гимназија Танасије
Пејатовић Пљевља
Gimnazija Tanasije
Pejatović Pljevlja
Copyright :  Gimnazija "Tanasije Pejatović"  Pljevlja - 2007 / 2011