Сједница Школског одбора одржана је у четвртак, 16. фебруара 2023. године, с почетком у 14 h

Сједница Школског одбора одржана је у четвртак, 16. фебруара 2023. године, с почетком у 14 h.

Дневни ред

  1. Усвајање записника са претходне сједнице
  2. Разматрање успјеха и владања ученика на крају II класификационог периода
  3. Припреме за полагање Матурског испита
  4. Предлози за план уписа ученика у први разред
  5. Питање унапређења материјалних и других услова за рад Гимназије
  6. Усвајање Годишњег обрачуна за 2022. годину