Сједница Наставничког вијећа одржана је у понедјељак, 24. априла 2023. године

Дневни ред
1. Усвајање Записника са претходне сједнице
2. Анализа успјеха и владања ученика на крају трећег класификационог периода
3. Утврђивање Листе обавезних изборних предмета за школску 2023/2024. годину
4. Информације о реализацији Матурског испита
5. Текућа питања