Сједница Школског одбора одржана је у уторак, 29. новембра

Сједница Школског одбора одржана је у уторак, 29. новембра у 13 h.

Анализирани су успјех и владање ученика на крају првог класификационог периода, разматран је програм свечаности поводом Дана школе, именована комисија за попис основних средстава и ситног инвентара за 2022. годину и усвојен је финансијски план прихода и расхода за 2023. годину.