Родитељски састанци одржани су у понедјељак, 6. фебруара 2023. године у 18 и 19 h

Дневни ред

  1. Информисање родитеља о успјеху и владању ученика на крају другог класификационог периода
  2. Анализа услова за рад и подршке коју школа пружа ученицима
  3. Информације о припреми за Матурски испит
  4.  Текућа питања