Јелена Бајић

мср Јелена Бајић

– Дипломирала на Филозофском факултету Универзитета у Новом Саду на одсеку за Српски језик и књижевност.

– Завршила мастер академске студије другог степена на студијском програму Српска филологија: Српски језик и књижевност на Филозофском факултету у Новом Саду (тема мастер рада Допуне глаголима говорења у роману Горана Петровића Ситничарница Код срећне руке). Стечени академски назив: мастер професор српске филологије.